ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Provozní řád školní jídelny

Mateřské školy Motýlek, Mělník,

příspěvková organizace, Nemocniční 107

Stravování dětí je zajištěno podle platných norem a předpisů 3x v průběhu dne.

Pití je zajištěno po celý den.

Provoz školní jídelny: 6,30 hod. – 15,00 hod.


 

Platby strávníků:

3-6 let 7-10 let
Přesnídávka 8,00 Kč 9,00 Kč
Oběd 19,00 Kč 21,00 Kč
Svačina 7,00 Kč 8,00 Kč
Celkem 34,00Kč 38,00 Kč

                

Podávání stravy během dne:

 
Přesnídávka  8:30 hod. -   9:00 hod.
Oběd 11:30 hod. - 12:00 hod.
Svačina 14:00 hod. - 14:30 hod.

 

Zaměstnanci školní jídelny

vedoucí  –  Alena Vítková           kuchařka  -  Olga Stejskalová

pracovnice v provozu -  Bronislava Ladecká, Ela Mitterová, Hana Katrenčíková

Přihlášení dětí

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá v kanceláři ŠJ do 30. 6. Odevzdáním přihlášky je dítě automaticky přihlášeno od prvního dne nástupu a  po celou dobu školní docházky. Přihlášení platí na dny školní docházky a provozu o prázdninách. Po nemoci nebo jiné nepřítomnosti dítěte v MŠ, rodiče musí stravu přihlásit - (pokud stravu odhlásí na neurčito)  den předem do 14:30 hod., v pondělí a po dni volna (svátek) do 7:30 hod.

 Odhlášení dětí

Odhlášení stravy se provádí den předem do 14:30 hod. V pondělí a po dni volna (svátek), je možné oběd odhlásit do 7:30 hod. na telefonu: 731 576 605 nebo SMS. Odhlásit obědy lze i     e-mailem: ms.jidelna@centrum.cz nebo v předtištěném kalendáři na nástěnce ve třídě. V případě nemoci si rodiče mohou první den po domluvě oběd vyzvednout v kuchyni od 11:15 do 11:30 hod. Za pozdní odhlášení je strava účtována v plné výši dle platné vyhlášky č.137/2005 sb.§ 4,odst.9.

 Platby za stravné a úplatu za předškolní vzdělávání ( školné )

Stravu a školné lze platit  převodem z účtu u kterékoliv banky nebo u přepážky České spořitelny  na naše č.ú. 461028399/0800 vždy s variabilním symbolem – VS dítěte Vám sdělí vedoucí ŠJ, při první platbě převodem lze napsat do zprávy pro příjemce jméno dítěte. Vzdělávání v posledním ročníku MŠ se poskytuje bezúplatně.  Školné nehradí ani děti s odloženou školní docházkou. Výše školného je stanovena na 400,-Kč. Stravné a školné se platí měsíc předem. Nový strávníci  uhradí stravné a školné na září nejdéle do 25.srpna (už musí být na našem účtu). Prosím, nezadávat trvalý příkaz a první platbu zaplatit až v srpnu!

Celodenní strava na září - 19 x 34,00=646,00+školné 400,00 = 1046,00 Kč 

Dopolední strava (bez odpolední svačiny) – 19 x 27,00=513,00 + školné 400,00 = 913,00 Kč.

Ti, co nemají účet, zaplatí hotově poslední týden v srpnu v kanceláři ŠJ (vchod ze dvora MŠ).

Pokladní hodiny: PO,ÚT,ČT 13:00-16:00, ST 7:00-12:30, PÁ 13:00-14:30

Souhlas k inkasu

platba se bude strhávat hromadným příkazem po 20.srpnu, do té doby je nutné - souhlas – povolení k inkasu odevzdat ve ŠJ. Rodiče dítěte si ho zřídí ve své bance po obdržení variabilního symbolu od vedoucí stravování. V některých bankách VS zadat nelze, nevadí – VS zadám do zprávy příjemce při strhávání stravného a školného.

       Rodiče nebo zákonní zástupci se zavazují k včasnému uhrazování stravného a školného nejpozději do 25.dne v daném měsíci na další měsíc, v případě neuhrazení, nebude dítě od 1. dne následujícího měsíce přijato do mateřské školy. Pokud zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s vedoucí ŠJ nebo ředitelkou jiný termín úhrady, bude dítě úplně vyloučeno ze stravování a tím i pobytu v MŠ.

Lístečky k placení stravného a školného pro platby převodem a hotově budou vyvěšeny na nástěnce u jednotlivých tříd. Odhlášena strava je  vyúčtována ob měsíc pozadu (např. odhlášená strava v září bude vyúčtována v listopadu, protože předpis k placení na říjen se dává kolem 10.září). Pokud dali rodiče nebo zák. zástupce dítěte souhlas k inkasu, srážku provádí ŠJ hromadným příkazem, těm se odhlášená strava vyúčtovává k 20.tentýž měsíc. Nelze inkasovat jednotlivé platby a proto je nutné zajistit dostatek peněz na účtu. Při nezaplacení stravného a školného tímto inkasem, si rodiče hlídají sami na svém účtu  a částku můžou uhradit hotově ve ŠJ. Nezaplatí-li včas, bude dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení dlužné částky.  Vyúčtování  a vrácení přeplatků se provádí až při ukončení docházky do mateřské školy. Na požádání rodičů, kteří platili převodem, můžeme přeplatky vrátit zpět na účet . Menší částky vrátíme v  hotovosti. Ti, co mají založen souhlas k inkasu, vracíme přeplatky automaticky. Přeplatky  nekončících dětí  převádíme na nový školní rok.

Zařazování žáků dle věkových kategorií

Podle vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování jsou žáci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4. Dle Školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku.

S provozním řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni rodiče a zák. zástupci strávníků při prvních   informativních schůzkách, kde obdrží přihlášku ke stravování spolu s provozním řádem.

Na nástěnce u hlavního vchodu  je  vyvěšeno :  aktuální ceny  - pokladní hodiny

                      Veškeré náměty, dotazy a připomínky hlaste vedoucí školní jídelny.

 

 

V Mělníku   8.6.2018                                                                                      vedoucí školní jídelny

                                                                                                                              Alena Vítková

 

AKTUALITY

ZOBRAZIT VÍCE

JÍDELNÍČEK

ZOBRAZIT VÍCE

ODHLÁŠKA DÍTĚTĚ

ZOBRAZIT VÍCE